Droga do wolności finansowej (cz. 15)

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą mając trudności finansowe nie wie, że może skorzystać z nowego prawa restrukturyzacyjnego, które obowiązuje od 1.01.2016 r. Przed podpisaniem nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jedynym rozwiązaniem była likwidacja firmy i ogłoszenie upadłości, co wiązało się z konsekwencjami zamknięcia firmy. Obecnie mamy nowe prawo naprawcze, niestety bardzo mało się o tym mówi i przedsiębiorcy nie mają na ten temat wiedzy. Tkwią w kłopotach finansowych latami, doprowadzają swoje przedsiębiorstwa do niewypłacalności, narażają się na działanie firm windykacyjnych, a ostatecznie często majątek zajmuje komornik. Nie musi tak być. Mamy dzisiaj prawne narzędzia i możemy jeszcze zawalczyć o swoje przedsiębiorstwo i zmniejszyć nasze zadłużenia np. w bankach, ZUS czy Urzędzie Skarbowym. Wielokrotnie nowelizowane prawo upadłościowe i naprawcze zmienia swoją formułę. W miejsce działania sądów wchodzą rozwiązania wprost umożliwiające wierzycielom i dłużnikom prowadzenie procedur negocjacyjnych i naprawczych. Celem nowej ustawy jest uniknięcie upadłości poprzez umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego, również poprzez przeprowadzenie dalej idących zmian, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowanie ma być prowadzone w interesie dłużnika, ale z jednoczesnym poszanowaniem praw wierzycieli. Z tego powodu prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość udzielenia dłużnikowi ochrony przed wierzycielami, m.in. poprzez zawieszania postępowań egzekucyjnych i możliwość uchylenia zajęć. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. W postępowaniu sanacyjnym, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Prawo restrukturyzacyjne rozstrzygnęło ponadto budzącą dotychczas w praktyce wątpliwość: czy wierzyciel nieobjęty układem może prowadzić postępowanie egzekucyjne? W obecnym stanie prawnym brak było zgodności poglądów, czy w razie wszczęcia postępowania upadłościowego wierzyciel, np. bank może prowadzić egzekucję wyłącznie z majątku, który jest przedmiotem zabezpieczenia, np. z nieruchomości obciążonej hipoteką, czy też z całego majątku dłużnika (np. z rachunków bankowych). Przepisy prawa restrukturyzacyjnego rozstrzygnęły spór na korzyść dłużnika – prowadzącego działalność gospodarczą. Ustawodawca doszedł do wniosku, że zezwolenie zabezpieczonemu wierzycielowi na prowadzenie nieograniczonej egzekucji również z innych niezabezpieczonych składników majątku stanowi zbyt daleko idące uprzywilejowanie. Obecnie zatem wierzyciel ma możliwość skierowania egzekucji wyłącznie do przedmiotu zabezpieczenia, co pozostaje w zgodzie z założeniami prawa restrukturyzacyjnego.

Nowa regulacja wprowadza cztery odrębne postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, zwykłe postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Czym one się różnią i dla kogo są one przeznaczone, opiszę w następnych artykułach. Prawo restrukturyzacyjne zwiększa uprawnienia aktywnych wierzycieli. Najistotniejsze zmiany dotyczą powoływania i składu rady wierzycieli. Zaangażowanie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym ma ogromne znaczenie dla dłużnika, bo niejednokrotnie zmniejsza czas postępowania i dochodzi do podpisania układu. Zasada szybkości postępowania była jednym z głównych założeń ustawodawcy przy tworzeniu prawa restrukturyzacyjnego. Ma się ona realizować poprzez stworzenie procedur, które w maksymalnie krótkim czasie umożliwią osiągnięcie założonych celów.

Informuję wszystkich czytelników, że jadę na pielgrzymkę do Medziugorje. Otaczam modlitwą wszystkich czytelników i pracowników tygodnika „Noworudzianin”. Łączę się duchowo szczególnie z osobami zadłużonymi, mającymi kłopoty finansowe. Polecę was wszystkich opiece Matki Bożej.

Danuta Basoń

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2020