Droga do wolności finansowej (cz. 16)

Niekorzystna sytuacja finansowa, utrata klientów, chwilowe przestoje, zła koniunktura rynku może być przyczyną problemów finansowych przedsiębiorcy. Właściciele firm muszą szukać oszczędności. Złym rozwiązaniem jest zaciąganie następnych kredytów. Czasami wprowadzenie radykalnych oszczędności w firmie nie poprawia płynności finansowej, przychody nie pokrywają kosztów, dalsze prowadzenie działalności staje się nieopłacalne, a przedsiębiorcy grozi upadłość. Rozsądnym rozwiązaniem, którego warto spróbować na początku jest próba porozumienia się z wierzycielami. Ustawa z 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne przewiduje szereg postępowań prawnych, mających na celu uniknięcia ogłoszenia upadłości poprzez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Jednym z takich postępowań jest postępowanie o zatwierdzeniu układu. Ideę tego postępowania najlepiej oddaje fragment z uzasadnienia ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w którym czytamy: „Potrzeby przedsiębiorców, a także doświadczenia innych krajów wskazują jednoznacznie, że konieczne jest wprowadzenie w polskiej procedurze możliwości zawarcia układu z wierzycielami z minimalnym udziałem sądów”. Dzięki temu umawiające się strony uzyskają większą elastyczność w dochodzeniu do porozumienia i jednocześnie nie są uzależnione od decyzji sądu, które w praktyce są nierzadko podejmowane ze zbędnym opóźnieniem, narażającym dłużnika na przedłużającą się niepewność co do dalszego losu jego przedsiębiorstwa.

Postępowanie o zatwierdzenie układu charakteryzuje się najmniejszym udziałem organów władzy publicznej, zobowiązani są tylko do zatwierdzenia przyjętego w ten sposób układu. Cała inicjatywa jest pozostawiona przedsiębiorcy. To on stara się u wierzycieli o zredukowanie długu. Nie działa on jednak sam. Ogół wierzycieli w niniejszym postępowaniu zabezpieczony będzie poprzez wprowadzenie następujących wymagań: konieczność udziału osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, szczegółowe uregulowanie treści pisemnego głosu warunkującej jego ważność, możliwość uzyskiwania przez wierzycieli informacji o sytuacji ekonomicznej dłużnika, możliwość zgłaszania przez wierzycieli zastrzeżeń co do przebiegu procedury zbierania głosów, a także ustanowienie szczegółowego wymogu uzyskania odpowiedniej większości. Postępowanie należy rozpocząć od podpisania umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Doradca restrukturyzacyjny, to samodzielny przedsiębiorca, który posiada uprawnienia nadzorcy, syndyka lub zarządcy.

Doradca restrukturyzacyjny w ramach umowy winien wykonywać prace wynikające z zapisów ustawy, a także usługi związane z procesem restrukturyzacji, które zwiększą prawdopodobieństwo jego sukcesu. Doradca bada sytuację finansową i ekonomiczną dłużnika, określa plan działania, sporządza zestawienie listy wierzytelności na dzień układowy, określa wierzytelności sporne (nie mogą przekroczyć 15% w odniesieniu do sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem). Opracowuje propozycje układowe z uwzględnieniem grup obejmujących kategorie interesów wierzycieli, komunikuje się z wierzycielami, sporządza plan restrukturyzacji, opracowuje karty do głosowania, rozsyła karty i zbiera głosy w trakcie spotkań z wierzycielami, sporządza wniosek o zatwierdzenie układu, nadzoruje realizację układu.

Przy wyborze nadzorcy kierujmy się dużą ostrożnością. To od wyboru doradcy będzie zależał pomyślny dla nas, podpisany i zatwierdzony układ z wierzycielami. Dobry nadzorca zaangażowany w chęć pomocy naszemu przedsiębiorstwu jest w stanie wynegocjować dla nas bardzo korzystne warunki układu, a za tym idące redukcje naszych długów w bankach, u kontrahentów, ZUS czy podatkowych.

Po uzyskaniu odpowiedniej większości głosów za układem i powiadomienia pozostałych wierzycieli, dłużnik składa do sądu, wraz z kartami do głosowania wierzycieli, wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd zatwierdzając układ, będzie bazował wyłącznie na złożonych dokumentach. Powinien wydać postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku następuje pozasądowy etap wykonywania układu.

Motto na dzisiaj: „Panie Boże wskaż nam dobrego doradcę restrukturyzacyjnego”.

Danuta Basoń

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2019