Droga do wolności finansowej (cz. 18)

Dzisiaj kolejna forma restrukturyzacji dla firm – restrukturyzacja sanacyjna. Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym zaangażowaniem organów władzy publicznej w procesie ratowania przedsiębiorstw. Postępowanie może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Pamiętać należy, że w ramach prawa restrukturyzacyjnego oprócz tzw. przesłanki pozytywnej, mamy również przesłanki negatywne, których wystąpienie spowoduje, że wniosek zostanie oddalony przez sąd. Sąd odmówi otwarcia postępowania sanacyjnego jeżeli: skutkiem takiego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli oraz nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokojenia kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Należy jednak brać pod uwagę sytuację swojego przedsiębiorstwa. Każdy właściciel swojej firmy doskonale zna stan ekonomiczny i zdolności pokrywania swoich zobowiązań. Jeżeli jest jakaś nawet minimalna szansa uratowania przedsiębiorstwa, to warto o nie zawalczyć i złożyć wniosek o restrukturyzację. Upadłość firmy czy konsumencka, to ostateczność. Sąd bardzo szczegółowo bada możliwości pomocy dla przedsiębiorstwa. Sąd nie ma na celu pogrążenia przedsiębiorstwa, ale zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym, niejednokrotnie pomaga przedsiębiorcom. W przypadku kłopotów finansowych w firmie, warto dokładnie skonsultować sprawę ze specjalistą i doradcą specjalizującym się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym – profesjonalna pomoc w przygotowaniu wniosku jest ważna nie tylko ze względu na stopień skomplikowania materii, ale również z uwagi na uciekający czas. Zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego jest kluczowa nie tylko dla otwarcia postępowania sanacyjnego, ale również dla jego sprawnego prowadzenia. Pamiętać należy, że każda firma musi przeznaczyć część funduszy na spłatę – co prawda pomniejszonych – zobowiązań oraz muszą w firmie znaleźć się środki na opłacenie zarządcy. Postępowanie sanacyjne ma na celu ochronę dłużnika przed upadłością i doprowadzenie do podpisania układu z wierzycielami. Wniosek do sądu składa dłużnik. W czasie postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego, sąd restrukturyzacyjny może zastosować zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez wyznaczenie tymczasowego nadzorcę sądowego lub zarządcę, co w odpowiednim zakresie ogranicza prawa dłużnika do zarządu własnym majątkiem. Otwarcie postępowania sanacyjnego wywołuje daleko idące skutki w sferze stosunków prawnych dłużnika. Mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika, czyli cały majątek, staje się masą sanacyjną. Dłużnik traci prawo do zarządu tym majątkiem. Zarządca działa w imieniu własnym, lecz na rachunek dłużnika. Dłużnik ma obowiązek wydać wszystkie dokumenty, cały majątek, w szczególności księgi podatkowe i inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych oraz korespondencję, a także udzielać wszelkich wyjaśnień. Ponadto, po otwarciu postępowania sanacyjnego, niedopuszczalne staje się spełnianie przez dłużnika lub zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocą prawa są objęte układem. Co więcej, co do zasady, niedopuszczalne staje się wypowiedzenie przez wynajmującego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, nie można wypowiadać umów kredytowych, leasingu, rachunków bankowych, ubezpieczeń i innych. Dodać należy, że otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy i wywołuje w zakresie praw i obowiązków u pracodawcy takie same skutki, jak ogłoszenie upadłości. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, to jednak dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją. Wszystkie egzekucje skierowane do majątku dłużnika wchodzące w skład masy sanacyjnej, są wyłączone z egzekucji. Co więcej, sędzia może uchylić wszystkie zajęcia prowadzone przez egzekucję i te w czasie postępowania sanacyjnego, ale również te, które były prowadzone przed złożeniem wniosku o restrukturyzację sanacyjną. W ciągu 30 dni od otwarcia postępowania, zarządca składa sędziemu komisarzowi – do zatwierdzenia – plan restrukturyzacyjny. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie wierzycieli, przyjęcie lub odrzucenie układu. Propozycje układu mogą przewidywać sprzedaż części lub całości majątku dłużnika, w celu zaspokojenia wierzycieli. W takim przypadku zarządca wystawia majątek dłużnika do sprzedaży. Postępowanie sanacyjne może być wszczęte w związku z niepowodzeniem innego postępowania restrukturyzacyjnego.

Danuta Basoń

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2019